လုပ်ငန်းအရည်အချင်း

လက်မှတ်

 • အောင်လက်မှတ် (၄)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၅)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၆)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၄)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၇)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၁)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၂)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၃)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၄)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၆)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၇)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၈)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၉)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၀)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၁)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၆)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၇)၊
 • အောင်လက်မှတ်(၃)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၈)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၀) ဦး၊
 • အောင်လက်မှတ် (၉)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၃)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၂)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၁၅)၊
 • အောင်လက်မှတ် (၂၅)၊