စက်ရုံခရီး

Personnel Operation Flow Chart

စက်ရုံ
ဝန်ထမ်းလည်ပတ်မှု ဇယား (၃)၊
ဝန်ထမ်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား (၄)၊
ဝန်ထမ်းလည်ပတ်မှု ဇယား (၅)၊
Personnel Operation Flow Chart (၆)၊
ဝန်ထမ်းလည်ပတ်မှု ဇယား (၁)၊

စက်ပစ္စည်းမျဉ်း

စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၁)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၄)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၃)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၂)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၅)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၆)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၇)၊
စက်ကိရိယာ ပုံကြမ်း (၈)၊

R&D

R&D မြေပုံ
R&D မြေပုံ (၄)၊
R&D မြေပုံ (၃)၊
R&D မြေပုံ(၂)ခု၊
R&D မြေပုံ (၁)၊

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ပို့ဆောင်ရေး (၁)၊
ပို့ဆောင်ရေး (၂)၊